Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny RODO - Przelewy24

 

[1] Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

[2] Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

[3] Płatnik to osoba która zamierza zapłacić, a także osoba która już zapłaciła, za pośrednictwem serwisu Przelewy24, określoną kwotę pieniężną na rzecz odbiorcy płatności (np. podmiotu prowadzącego sklep internetowy w którym Płatnik nabył towar za który chce zapłacić lub już zapłacił), który to odbiorca płatności (zwany również Akceptantem) na swojej stronie internetowej udostępnia metody płatności obsługiwane przez serwis Przelewy24. Płatnik w celu dokonania tej płatności korzysta z instrumentu płatniczego takiego jak na przykład bankowość elektroniczna lub karta płatnika.

W przypadku, gdy dana osoba na stronie internetowej odbiorcy płatności inicjuje zlecenie płatnicze, jednakże przedmiotową transakcję faktycznie realizuje inny podmiot, to wówczas przez Płatnika należy rozumieć także tę osobę inicjującą daną transakcję. Oznacza to, że w takim przypadku Administrator za Płatnika uznaje zarówno osobę inicjującą transakcję (zamawiającego) jak i osobę, która faktycznie za pośrednictwem przysługującego jej instrumentu płatniczego, dokonuje tej transakcji.

[4] Akceptant to odbiorca płatności pochodzącej od Płatnika, dla którego usługi płatnicze, przy pomocy serwisu Przelewy24, świadczy PayPro.

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

[7] Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 9 ust. 1 i art. 10 Rozporządzenia]

[8] Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]

[9] Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.