Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHARYZMA SHOP

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem charyzmashop.com prowadzonym przez osobę fizyczną Macieja Filipowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Charyzma Maciej Filipowicz ul. Jedności 11a/2 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 9291811994, adres poczty elektronicznej charyzmaluxury@gmail.com oraz numer telefonu kontaktowego: 665966254.

I. Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa– czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu do Klienta przez Sprzedawcę zamówionego Towaru, za pośrednictwem Dostawcy.

 3. Dostawca– firma kurierska, z którą Sprzedawca współpracuje w zakresie dokonywania dostawy.

 4. Formularz Rejestracji– formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.

 5. Formularz Zamówienia– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 6. Klient– podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.

 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 12. Sklep Internetowy– sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.charyzmashop.com

 13. Sprzedawca– Maciej Filipowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHARYZMA Maciej Filipowicz, ul. Jedności 11a/2 Zielona Góra, NIP 9291811994.

 14. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 15. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.

 16. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 17. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022 poz. 2581).

 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 20. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 21. Sklep Internetowy  www.charyzmashop.com dba o prawa konsumenta, które przyznane mu są na mocy Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami wynikającymi z Ustawy, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy i należy je stosować.

 22. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 23. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Mechanizm stosowania i działania plików cookies opisany jest w Polityce prywatności.

 24. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, wykorzystywanym przez Sprzedawcę: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer 11, Opera 53, Google Chrome 66, Safari 5  z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

III. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

 1. Konto– korzystanie z Konta przez Klienta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Stwórz konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji Klient obowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, numer budynku / lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz indywidualne hasło. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Ponadto Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z polityką prywatności. Usługa Elektroniczna Konto jest nieodpłatna. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: charyzmaluxury@gmail.com. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. Formularz Zamówienia– korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się po dodaniu przez Klienta Towaru do Koszyka Sklepu Internetowego i wyrażeniu chęci jego nabycia poprzez kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego pola „Złóż zamówienie”. W Formularzu Zamówienia Klient obowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, numer budynku / lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz dokonać wyboru sposobu dostawy Towaru i formy płatności. Wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuje i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest nieodpłatna, jednorazowa i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 3. Warunki zawierania Umowy sprzedaży

 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia stosownej wiadomości zawierającej co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 6. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 7. Każdorazowo przy złożeniu Zamówienia Klient informowany jest o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach dostawy.

 8. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy realizacja danego zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. W przypadku gdy Klient dokonał już płatności, zapłacona należność zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona. W przypadku gdy zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane jedynie częściowo, Klient ma prawo bądź do realizacji zamówienia częściowego, bądź też prawo do odstąpienia od umowy w całości.

IV. Płatności

 1. Ceny Towarów widoczne na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT, natomiast nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

  1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Santander o numerze: 83 1090 2532 0000 0001 2217 4763 (w przypadku wyboru niniejszego sposobu płatności, realizacja Zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy).

  2. Przelew bankowy, lub płatność BLIKiem poprzez zewnętrzny system płatności Paynow, obsługiwany przez mBank, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000025237, NIP 5260215088 (w przypadku wyboru niniejszego sposobu płatności, realizacja Zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Paynow o dokonaniu płatności przez Klienta).

  3. Płatność kartą płatniczą, gdzie podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050 (w przypadku wyboru niniejszego sposobu płatności, realizacja Zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od Blue Media o dokonaniu płatności przez Klienta).

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”.

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności we wskazanym terminie, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Przekazana informacja zawiera klauzę, iż po bezskutecznym upływie terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Dostawa

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty Charyzma wysyłamy również do innych krajów, po indywidualnych uzgodnieniach pod adresem: charyzmaluxury@gmail.com.

 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy Towaru są wskazane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. Standardowy czas realizacji zamówień to 2-10 dni roboczych. Jeśli termin miałby zostać przekroczony przez Sprzedawcę, wówczas Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową. Początek biegu realizacji zamówienia do Klienta liczony jest od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności za złożone Zamówienie lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wpłynięciu zapłaty przez system Paynow/Blue Media S.A. .

 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby Dostawy lub odbioru Towaru:

  1. Przesyłka kurierska,

  2. Przesyłka pocztą polską

 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 7. Klient obowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu szkody i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon obejmującą dostarczane Towary.

 9. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, ustalając ponownie termin i koszt Dostawy.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest zapewnić Klientowi Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z zapisami Kodeku Cywilnego (rękojmia za wady).

 2. W przypadku gdy Towar ma wadę, Klient może:

  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

  2. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad alb usunięcia wady. Sprzedawca obowiązany jest wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 3. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem Klient zobowiązany jest składać pisemnie. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: charyzmaluxury@gmail.com

 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 7. Klient, który wykonuje uprawienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres: ul. Anieli Krzywoń 13/19 65-534 Zielona Góra.

VIII. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od momentu przejęcia towaru przez Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: charyzmaluxury@gmail.com.  Oświadczenie można złożyć na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego: Formularz odstąpienia od umowy.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Anieli Krzywoń 13/19 65-534 Zielona Góra. Klient dokonuje zwrotu towaru na własny koszt. Klient nie ma możliwości wysłania paczek ze zwrotami na koszt Sprzedawcy. Paczki wysyłane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą odbierane.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

IX. Opinie o produktach

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych  w niniejszym punkcie Regulaminu.

 2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego po zalogowaniu się do konta Klienta lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

 4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

 5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego.

 6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

 7. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

 8. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

 9. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

 10. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie VII. Regulaminu.

 11. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

X. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. formularz kontaktowy;

  2. newsletter;

  3. prowadzenie konta Klienta.

Powyższe usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 • Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 • Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter. Klient może dodatkowo podczas rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi newsletter.

 • Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 • Każdy newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej newsletter.

 • Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter.

 • Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 • Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 • Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

XI. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

XII. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers.odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Internetowej Sklepu.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.05.2023 r.