Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.charyzmashop.com (zwanego dalej: Sklepem Internetowym).

      Właścicielem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych jest Maciej Filipowicz prowadzący działalność              gospodarczą, NIP: 929 181 1994, ul. Jedności 11a/2 65-018 Zielona Góra, adres poczty elektronicznej:                        charyzmaluxury@gmail.com oraz numer telefonu kontaktowego: 665 966 254 (zwany dalej

Charyzma Shop/Administrator).

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 2. Charyzma Shop jako administrator danych osobowych Sklepu Internetowego, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Charyzma Shop zbiera dane od osób, które chcą korzystać z usług Sklepu Internetowego, zwanych dalej Klientami.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

  1. subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  2. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta oraz zarządzania tym kontem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3. W przypadku skorzystania z usługi newsletter Klient zobowiązany jest podać:

  1. imię;

  2. adres poczty elektronicznej (e-mail).

 4. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest podać:

  1. imię i nazwisko/nazwa firmy;

  2. adres poczty elektronicznej (e-mail);

  3. datę urodzenia;

  4. dane adresowe (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

  5. numer telefonu;

  6. w przypadku firmy należy wpisać NIP.

 5. W trakcie rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może w dowolnej chwili zmienić na zasadach określonych w pkt V.

 6. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest podać:

  1. imię i nazwisko/nazwa firmy;

  2. adres poczty elektronicznej (e-mail);

  3. datę urodzenia;

  4. dane adresowe (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

  5. numer telefonu;

  6. w przypadku firmy należy wpisać NIP.

 7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by złożyć zamówienie, czy zapisać się do newslettera.

 8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

II. Udostępnienie lub powierzenie danych oraz okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Charyzma Shop przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług działają zgodnie z celami i sposobami przetwarzania danych przedstawionymi przez Charyzma Shop (podmioty przetwarzające, należą do nich: dostawcy świadczący usługi hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym) albo samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania niniejszych danych (administratorzy, którzy świadczą usługi płatności elektronicznych i bankowe).

 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas Charyzma Shop przetwarza dane do momentu odwołania niniejszej zgody. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia to 6 lat, a dla roszczeń 3 lata.

  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas Charyzma Shop przetwarza dane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia to 6 lat, a dla roszczeń 3 lata.

 3. Niezbędne dane osobowe Klientów mogą również zostać przekazane:

  1. firmie kurierskiej lub pocztowej w celu dostarczenia zamówionych w Sklepie Internetowym towarów;

  2. agentowi rozliczeniowemu w przypadku wyboru płatności poprzez system Paynow (mBank, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa) , zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP 5260215088, oraz Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

III.    Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy (np. komputerze, telefonie, itd.). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Charyzma Shop wykorzystuje dwa typy cookies:

  1. cookies sesyjne: to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia;

  2. cookies stałe: te informacje pozostają w pamięci przeglądarki do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych. Informacje zbierane są w celu: prawidłowego działania Sklepu Internetowego, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu, dostosowywania oferowanych przez Charyzma Shop produktów do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów, podnoszenia jakości usług oraz umożliwienia opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów.

 4. Administrator informuje Klientów, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, który zabrania odbierania plików cookies. Jednakże nie wyrażając zgody na umieszczenie plików cookies, osoba odwiedzająca Sklep Internetowy nie będzie mogła w pełni korzystać ze wszystkich jego funkcji.

 5. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez wykorzystanie odpowiednich opcji wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 6. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć bezpośrednio na ich stronach.

 7. Charyzma Shop wykorzystuje cookies zewnętrze w celu popularyzacji Sklepu Internetowego oraz zarządzania reklamami na Facebooku (administrator cookies zewnętrznego: Facebook INC z siedzibą w USA) oraz zbierania ogólnych danych statystycznych (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click, Google Tag Manger, Google Search Console).

 8. Charyzma Shop może gromadzić adresy IP Klientów, które wykorzystuje przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem na którym są zapisywane dane, tworzeniu analiz statystycznych jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa. Niniejsze dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Klienta.

IV. Uprawnienia osób, przekazujących dane osobowe

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO, Klient w każdej chwili ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Charyzma Shop

 2. Prawo do sprostowania danych osobowych – podstawa prawna art. 16 RODO, Klient ma prawo do żądania od Administratora uzupełnienia czy sprostowania dotyczących jego danych osobowych.

 3. Prawo dostępu do danych osobowych– podstawa prawna art. 17 RODO, Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe.

 4. Prawo do usunięcia danych osobowych– podstawa prawna art. 17 RODO – Klient ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana;

  3. wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych;

  4. bezprawne przetworzono dane osobowe;

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 18 RODO – Klient ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności gdy

  1. kwestionuje dokładność danych osobowych, które są przechowywane przez Charyzma Shop;

  2. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  3. wniesiono sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych

 6. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO – Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych.

 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO – Klient ma prawo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 9. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Charyzma Shop spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

 10. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 11. Klient ma prawo żądać od Charyzma Shop przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres: charyzmaluxury@gmail.com

V. Bezpieczeństwo danych

 1. Charyzma Shop zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego. Charyzma Shop stosuje certyfikat Secure Sockets Layer (SSL).

 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Aby wygenerować nowe hasło należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

 3. Charyzma Shop nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

VI. Regulacje końcowe

 1. Polityka Prywatności może ulec aktualizacji. Najnowsza wersja dokumentu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności proszę kierować na adres: charyzmaluxury@gmail.com